Ecologische aspecten aan de plannen

Eerste verkenning en besprekingen met verstandige en onafhankelijke deskundigen heeft ons de volgende nieuwe inzichten opgeleverd:

 • Er is een probleem met de waterhuishouding in dit gebied, maar daarvan kun je niet de schuld geven aan de bomen die rondom de vijvers staan. De vennen zijn in het verleden door onoordeelkundig handelen van SBB ernstig beschadigd, dit moet hersteld worden. Daarnaast is sprake van algemene waterpeil daling door aanleg van de Flevopolder en de waterstand van de randmeren.
 • In 2019 en 2020 was sprake van een uitzonderlijke droge zomer. We zullen meer van die zomers gaan krijgen door de klimaatveranderingen, dat dit zal moeten leiden tot een kritische houding tot watervasthoudende bomen is logisch. Het is naar onze mening een druppel op een hete plaat om dan te fixeren op de bomen naast de vijver.
De vijver met de rododendrons wordt de slangenvijver genoemd. Foto Heimen Engeltjes
 • Het gebied is. ook blijkens de aanvraag van Staatsbosbeheer, een gebied met een prachtige flora en fauna, nergens blijkt uit de aanvraag dat de biodiversiteit ernstig in gevaar is. Dit wordt bevestigd door de vele waarnemingen van allerlei soorten in dit gebied, waaronder heikikkers, ringslangen en vele libellensoorten.
 • De huidige biotoop van deze vijvers is in de afgelopen 120 jaar ontstaan MET de mens en met de in het terrein aanwezige honden en andere bezoekers. Op het terrein worden uiteenlopende dieren gezien, waaronder reeën en dassen. De aanwezige flora en fauna heeft zich blijkbaar aangepast. Het zou onverstandig zijn hier op in te grijpen, het risico ontstaat dat bijvoorbeeld het afsluiten van wandelpaden ook als verstoring wordt gevoeld met het risico dat soorten juist gaan verdwijnen.
 • In de schitterende slangenvijver is een voor dieren prachtige biotoop ontstaan langs de waterrand bij de rododendrons. De rand langs deze waterrand is ontoegankelijk voor mens en dier en is misschien wel de kraamkamer van veel diersoorten. Door het verwijderen van de rododendrons wordt het evenwicht verstoord met als risico dat soorten verdwijnen.
De eendenvijver in het voorjaar met bloeiende krentenstruiken, foto Bram van de Biezen
 • Het verwijderen van de rododendrons is niet zonder risico. Het grote risico is dat op termijn de wortels van de planten gaan rotten en juist de vijverbodem kapot gaan maken. Datzelfde geldt voor de meer als 100 jaar oude Amerikaanse eiken.
 • De afgelopen jaren is Staatsbosbeheer bezig het bos te transformeren in een kale vlakte door regelmatig uit te dunnen. Het bos gaat weg, invasieve opslag komt er voor in de plaats.
Duidelijk verschillende benadering. Links van het pad Mythstee met dichte bossen. rechts van het pad een uitgedund bos, de komende jaren verdwijnen nog meer bomen.
Hetzelfde pad, iets andere plek, dit voorjaar. Volledig begroeid met vogelkers.
 • Staatsbosbeheer geeft in haar plannen aan dat nieuwe rododendrons elders in het gebied worden geplaatst. Vanwege de huidige bodemgesteldheid is dit een kansloos verhaal, tenzij de boswachter elke week met een gieter de planten water gaat geven de komende 10 jaar.
 • De vele honden die het losloopgebied bezoeken wordt min of meer verweten een deel van de problemen te veroorzaken. Misschien is de situatie wel andersom en is het dankzij de aanwezige honden nog zo dat de vijvers niet helemaal zijn dicht gegroeid.
 • Wij hebben twijfels of de inventarisatie van de aanwezige flora, maar met name de fauna, voldoende is onderzocht. We hebben diverse rapporten hierover gelezen, en wij zullen hierover nog aanvullende vragen stellen en nader onderzoek doen.
 • Het op grote schaal kappen van bos is slecht voor de hoeveelheid CO2 en is in strijd met de afspraken die in Parijs zijn gemaakt. Terugplanten gebeurt niet of te weinig. Staatsbosbeheer schuift der herplantplicht af op de provincie, maar ook zij blijven in gebreke.
 • Voor zover we nu begrijpen is stikstof (PAS) een van de aanjagers voor de werkzaamheden van Staatsbosbeheer. Maar het onnodig bewerken van de bodem en de bewerkingen aan de grond hebben juist ongewenste effecten op deze stikstof, zeker gezien de maar dunne humuslaag in dit gebied. Wij zullen vragen stellen of deze effecten voldoende zijn onderzocht.
 • Belangrijke vraag is of de geplande werkzaamheden niet ook grote risico’s met zich mee brengen op de wildgroei van invasieve exoten, zoals de vogelpest, de Japanse knoopskruid en de Crasula.
 • Bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden wordt gewerkt met grote machines die niet alleen ongunstig zijn voor de stikstof huishouding maar ook het bodemleven en de biodiversiteit kapot maken. Dit gebied zou eigenlijk niet met dergelijke grote machines bewerkt moeten worden. Ook de auto’s van de boswachter horen niet in dit gebied thuis.
Ernstige schade aan de bodem en het bodemleven na de laatste plunderingen, foto 2019 in hetzelfde gebied

Wij zullen komende tijd deze pagina aanvullen met belangrijke onderbouwing bij bovenstaande veronderstellingen.