Plannen van Staatsbosbeheer

De plannen van Staatsbosbeheer zijn in eerste instantie openbaar gemaakt op hun website https://www.boswachtersblog.nl/veluwe/2021/07/21/venherstel-zandenbos-in-voorbereiding/

De ingrijpende plannen houden in dat monumentale rododendrons en historische bomen rondom de vijvers worden verwijderd, met als doel de kwaliteit van de aanwezige vijvers te verbeteren. Volgens de vergunningsaanvraag loopt men anders het risico dat op termijn de vennen droog komen te staan. Daarnaast zal een aantal paden definitief worden afgesloten, waardoor je niet meer in de buurt van de vijvers kunt komen.

Foto Heimen Engeltjes, gemaakt bij de betreffende vijvers

De Veluwe is Natura2000-gebied en deze vennen zijn aangewezen als speciaal leefgebied met veel bijzondere planten en dieren. Dat leefgebied moeten we in stand en gezond houden. Door kap van bomen en struiken behouden we hier zeldzame waterplanten, hoogveen vegetaties en diersoorten. Soorten die afhankelijk zijn van een natte omgeving en de speciale kwaliteit van het water. De bomen en struiken bij de vennen hebben een negatief effect op het waterniveau en de waterkwaliteit. Dat betekent keuzes maken voor het behoud van de vennen. De keuzes richten zich op de ecologische doelen waarbij we rekening houden met de cultuurhistorische waarden.

Er wordt in de vergunningaanvraag en in het boswachtersblog niet ingegaan welke zeldzame waterplanten bescherming nodig hebben. Evenmin wordt aangegeven met welke cultuurhistorische waarden rekening wordt gehouden. Het refereren aan het begrip Natura2000 geeft een belangrijke lading aan de plannen. De in het boswachtersblog genoemde diersoorten komen nu voor in het gebied, er wordt verondersteld dat deze bescherming nodig hebben maar dit wordt nergens aannemelijk gemaakt.

De aanvang van de werkzaamheden is najaar 2021. In de tweede helft van september wil men voor belangstellenden nog een rondleiding geven en de plannen toe lichten. Dat is dus nadat de vergunning verleend zal zijn.

Subsidie

Bij de stukken van de vergunningsaanvraag is tevens een notitie aangetroffen waarop te lezen valt dat de werkzaamheden horen bij een subsidieaanvraag. De subsidie is tegelijk aangevraagd voor het Watergraafsmeertje en het Kootwijkerveen en het herstel van de ecologische verbinding, eveneens bij Kootwijkerveen. De plannen vertonen grote overeenkomsten. Staatsbosbeheer heeft bij de aanvraag niet toegelicht dat dit verschillende gebieden zijn die je lastig met elkaar kunt vergelijken. Kootwijkerveen heeft een natuurlijke oorsprong, het Ronde Huis gebied is voornamelijk met de hand gemaakt en heeft dus een cultuurhistorische achtergrond.

Stikstof en Natura2000

Niet in de stukken van de omgevingsvergunning, maar mogelijk wel van groot belang voor Staatsbosbeheer, is druk vanuit de provincie Gelderland om onze vijvers met spoed aan te pakken, onder andere in het kader van de stikstof (PAS). Dit lazen wij in edepot.wur.nl/413125. Het is ons duidelijk dat ook Provincie Gelderland zich bezig houdt met de kwaliteit van gebieden en daar streng op toe ziet, zo blijkt uit deze flyer. Herstel van de ecologische waarde van de vijvers staat wat ons betreft niet in het geding, wij denken alleen dat ook kan, rekening houdend met de cultuurhistorische waarde.

Downloads en tekeningen

Informatie over beleid en visie van Staatsbosbeheer

Beleid op het gebied van natuur- en gezondheid: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/natuur-en-gezondheid/visie-en-beleid

Beleid op het gebied van landschap https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/landschap/visie-en-beleid

Algemeen beleid https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/organisatie