Relevante artikelen

Donkere wolken boven deze bijzondere vijver, foto juni 2020

Interview in Trouw van voormalig SBB directeur Frits van Beusekom https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/geef-de-natuur-de-kans-zeggen-natuurorganisaties-er-heerst-nu-anarchie-in-het-bos~b74033f7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%

In het unieke natuurgebied Haterse Vennen bij Nijmegen is 40% van de bomen gekapt. Het was 80% geweest als bewoners niet hadden ingegrepen.
Zembla: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/het-beloofde-bos

Stichting Natuuralert richt zich op de wijze waarop de natuur beheerd wordt. “Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat de natuur in Nederland anno 2021 optimaal beschermd wordt. Toch gaat het in ons land in veel opzichten niet goed met de natuur en dat ondanks het bestaan van tal van natuurbeschermingsorganisaties. Er worden meer bomen gekapt dan er worden aangeplant, de biodiversiteit gaat sterk achteruit en de schaarse natuur wordt teruggedrongen door toenemende verstedelijking, uitbreiding en intensivering van het wegennet, intensivering van de landbouw en overmatige recreatiedruk. Gezien de huidige stand van de natuurbescherming in ons land is er maar één conclusie mogelijk: het roer moet om.” https://natuuralertnederland.nl/

Berichten in De Stentor augustus 2021 https://www.destentor.nl/veluwe/petitie-voor-behoud-honderd-jaar-oude-rododendrons-in-nunspeet-staatsbosbeheer-verdedigt-besluit~ab291849/

https://www.destentor.nl/veluwe/honderd-jaar-oude-rododendrons-in-nunspeet-worden-gekortwiekt-ze-zijn-helemaal-gek-geworden~a5f08a6e/

Op topotijdreis kun je mooi de oude kaarten van het gebied bekijken en daarmee de ontwikkeling en aanleg van het park volgen vanaf het begin in 1906 https://www.topotijdreis.nl/

Op Wikipedia staat een kort artikel over het ronde huis en het park https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronde_Huis en de naastgelegen mythstee https://nl.wikipedia.org/wiki/Mythstee

Bericht in De Grlderlander over het kappen van bomen https://www.gelderlander.nl/arnhem/op-de-veluwe-worden-nog-steeds-bomen-gekapt-dit-kan-gewoon-niet~ac9020f5/

Actueel bericht in HC Nieuws https://www.hcnieuws.nl/lokaal/overig/699439/vennepse-houthakster-trekt-aan-de-bel-over-bomenkap-nu-actie-

De risico’s van verwijdering: kans voor invasieve exoot Crasula https://frieschdagblad.nl/regio/Waarom-op-Terschelling-miljoenen-worden-besteed-voor-de-uitroeiing-van-een-broos-vijverplantje-26792598.html

In het orgaan “De Mothoek” van oudheidkundige vereniging Nuwenspete is in 1991 een artikel gepubliceerd over het Ronde Huis en het park. Deze mothoek is niet online beschikbaar, maar als u een exemplaar wilt inzien stuur dan een bericht. https://catalogus.cultureelerfgoed.nl/Details/fullCatalogue/200001902

Het lorrelijntje, informatie over de tram die in dit gebied heeft gereden http://docplayer.nl/32738332-Om-de-geschiedenis-van-het-smalspoor-enigszins-te-begrijpen-moeten-we-ons-verplaatsen-naar-het-frankrijk-van-de-zeventiger-jaren-van-de-19-e-eeuw.html

Over de verstoring van het bodemleven https://resource.wur.nl/nl/show/grote-gevolgen-verstoring-microscopisch-bodemleven.htm

Over de kwalijke gevolgen van bomenkap voor de CO2 https://joop.bnnvara.nl/videos/ontbossing-in-nederland-kost-jaarlijks-15-miljoen-ton-extra-co2-uitstoot

Monitoring van de natuur door de provincie https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Natuur/DOC_A4_Factsheet_Natuurmonitor.pdf

Informatie over beleid en visie van Staatsbosbeheer

Beleid op het gebied van natuur- en gezondheid: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/natuur-en-gezondheid/visie-en-beleid

Beleid op het gebied van landschap https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/landschap/visie-en-beleid

Algemeen beleid https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/organisatie

Over de meerjaarse leveringsverplichting van houtsnippers aan Avantium https://www.staatsbosbeheer.nl/zakendoen/inspirerende-voorbeelden/avantium

Twee van de vijvers bij het Ronde Huis staan beschreven in het leerzame rapport Venherstelprogramma Veluwse Vennen, uitgebracht door Stichting Bargerveen in 2017. https://edepot.wur.nl/413125 . In hoofdstuk 1.1 van dit rapport kun je lezen dat een belangrijke doelstelling de PAS is (Programmatische Aanpak Stikstof). Onze vijvers zijn daarin als volgt beschreven:

Over de eendenvijver (Ronde Huisven-Noord)
Habitattype: Zuur ven
Eigenaar: Staatsbosbeheer
Het Ronde Huisven Noord is een ven met een hoogveeneiland. Het ven is in het verleden (1995) opgeschoond en er wordt bosopslag van het hoogveeneiland verwijderd. Het eiland bedekt een groot deel van het ven en is begroeid met draad- en snavelzegge, kleine veenbes en veenpluis. In het water groeit o.a. klein blaasjeskruid en waterdrieblad. Volgens Faasen en Raemakers (2012) is heeft het ven in beperkte mate last van zwemmende honden, het voeren van eenden en bladval van de bomen op de oever. Aanpak van deze knelpunten heeft een middelhoge prioriteit.

Over de slangenvijver met de rododendrons (Ronde Huisven-Zuid)
Habitattype: Zuur ven
Eigenaar: Staatsbosbeheer
In dit ven is een aantal typerende hoogveensoorten recent niet meer aangetroffen. Het betreft kleine veenbes en lavendelheide. Volgens Faasen en Raemakers (2012) zijn recent ook nog andere zeldzame typerende soorten verdwenen, waaronder slangenwortel. Lokaal hoge bedekking van pijpenstrootje en pitrus duiden op vermesting. Deze wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het voeren van eenden, uitlaten van honden en het rododendronstruweel dat op de oever staat. Langs het ven is vochtige heide aanwezig die mogelijk kan profiteren van beheersmaatregelen.
Voor dit ven is de prioriteit voor herstel hoog.

Zandenbosven oost en west

Habitattype: Zuur ven

Eigenaar: Staatsbosbeheer
Vorige eeuw werd in deze vennen verschillende bijzondere plantensoorten waargenomen, waaronder drijvende egelskop, waterdrieblad, kleine veenbes, draadzegge en klein blaasjeskruid. Nog steeds komen veel van deze soorten in het ven voor (Faasen en Raemakers 2004), alleen drijvende egelskop is niet meer aangetroffen (Bron: NDFF). De oevers zijn lokaal begroeid zijn met rododendron en berkenopslag. Het ven is omringd door gemengd bos met een groot aandeel naaldhout. Op internet staan foto’s waarop lijkt dat het waterpeil lager staat dan het oorspronkelijke peil. De hoogtekaart laat zien dat er aan de zuidzijde van de vennen een het bos op rabatten staat, een duidelijke indicatie van een aangetaste hydrologie. Onderzoek is nodig naar de huidige ecologische toestand en de hydrologische situatie van deze vennen. Voor de vennen is de prioriteit voor herstel hoog.

[NB: Faasen, T., en I. Raemakers. 2012. Vennenonderzoek Veluwe vegetatie & libellen 2011]

Heeft u tips of vragen voor ons? Gert@vingersafvanhetrondehuispark.nl